2017-11-10 38 views
10

olan sütun adlarını yeniden adlandıramıyor Bazı sütun adlarının NA olduğu bir data.table var. onları bir karakter ismine dönüştürmeye çalışmak başarısız olur ve NA kalır.R data.table hata NA

Bir data.frame'e geçerek bunları değiştirmeyi başarabilirim, ancak data.table ile bir yolu var mı?

dt <- data.table(a = 1:2, b = 2:3) 
setDF(dt) 
names(dt) <- c(NA,"c") 
setDT(dt) 
names(dt) <- c("a","b") 
names(dt) 
# [1] NA "b"` 

data.frame kullanma çalışır:

setDF(dt) 
names(dt) <- c("a", "b") 
names(dt) 
# [1] "a" "b"` 

DÜZENLEME: @akrun NA_character_ kullanmayı önerir ama bu benim durum ancak örnektir adlarında birkaç NA (çalışmıyor yukarıdaki

dt <- data.table(a = 1:2, b = 2:3, c = 2:3) 
setDF(dt) 
names(dt) <- c(NA,NA,"c") 
setDT(dt) 
setnames(dt, NA_character_, c('a','b')) 

Hata setnames(dt, NA_character_, c("a", "b")) olarak) basitleştirilmiş edildi:arasında Bazı öğelerisütunu adlarındaki (belirsiz) çoğaltılır: NA

setnames(dt, c(NA_character_,NA_character_), c('a','b')) 

Hata setnames(dt, c(NA_character_, NA_character_), c("a", "b")) yılında: Bazı çiftleri old var: NA

PS:

sessionInfo() 

R version 3.4.2 (2017-09-28) 
Platform: x86_64-suse-linux-gnu (64-bit) 
Running under: SUSE Linux Enterprise Desktop 12 SP2 

Matrix products: default 
BLAS/LAPACK: /usr/lib64/libopenblas_serial.so.0 

locale: 
[1] LC_CTYPE=en_GB.UTF-8 LC_NUMERIC=C  LC_TIME=en_GB.UTF-8 
[4] LC_COLLATE=en_GB.UTF-8 LC_MONETARY=en_GB.UTF-8 LC_MESSAGES=en_GB.UTF-8 
[7] LC_PAPER=en_GB.UTF-8 LC_NAME=C   LC_ADDRESS=C  
[10] LC_TELEPHONE=C  LC_MEASUREMENT=en_GB.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=C 

attached base packages: 
[1] parallel stats graphics grDevices utils datasets methods base 

other attached packages: 
[1] rvest_0.3.2  xml2_1.1.9000 bindrcpp_0.2 shiny_1.0.5  
[5] dplyr_0.7.3  RUnit_0.4.31 gjpoisson_0.4 
[17] gplots_3.0.1 moments_0.14 foreach_1.4.3 ggplot2_2.2.1 
[21] RODBC_1.3-15 data.table_1.10.4-3 mgcv_1.8-21  nlme_3.1-131 
[25] pacman_0.4.6 devtools_1.13.3 

loaded via a namespace (and not attached): 
[1] bitops_1.0-6 xts_0.10-0  lubridate_1.6.0 bit64_0.9-7  
[5] httr_1.3.1  quantDb_0.4.0 RColorBrewer_1.1-2 tools_3.4.2  
[9] backports_1.1.1 rredis_1.7.0 R6_2.2.2  
[13] KernSmooth_2.23-15 rpart_4.1-11 Hmisc_4.0-3  DBI_0.7  
[17] lazyeval_0.2.0 colorspace_1.3-2 nnet_7.3-12  withr_2.0.0  
[21] gridExtra_2.3 curl_2.8.1  bit_1.1-12  compiler_3.4.2 
[25] htmlTable_1.9 caTools_1.17.1 scales_0.5.0 dygraphs_1.1.1.4 
[29] checkmate_1.8.3 odbc_1.1.1  speedglm_0.3-2 stringr_1.2.0 
[33] digest_0.6.12 foreign_0.8-69 datashop_0.13.2 base64enc_0.1-3 
[37] pkgconfig_2.0.1 htmltools_0.3.6 htmlwidgets_0.9 rlang_0.1.2  
[41] ggthemes_3.4.0 bindr_0.1  zoo_1.8-0  gtools_3.5.0 
[45] acepack_1.4.1 inline_0.3.14 marketUtils_0.3.8 magrittr_1.5 
[49] Formula_1.2-2 Matrix_1.2-11 Rcpp_0.12.12 munsell_0.4.3 
[53] stringi_1.1.5 yaml_2.1.14  MASS_7.3-47  RJSONIO_1.3-0 
[57] plyr_1.8.4  grid_3.4.2  blob_1.1.0  gdata_2.18.0 
[61] ggrepel_0.6.5 lattice_0.20-35 splines_3.4.2 fasttime_1.0-2 
[65] hms_0.3  knitr_1.17  reshape2_1.4.2 codetools_0.2-15 
[69] fctsUtils_0.4.7 XML_3.98-1.9 glue_1.1.1  latticeExtra_0.6-28 
[73] selectr_0.3-1 httpuv_1.3.5 gtable_0.2.0 purrr_0.2.4  
[77] tidyr_0.7.1  assertthat_0.2.0 mime_0.5  xtable_1.8-2 
[81] survival_2.41-3 quantum_0.13.1 tibble_1.3.4 iterators_1.0.8 
[85] memoise_1.1.0 cluster_2.0.6 
> 

cevap

6

Bu bir hataydı konuyu tanımlamak ve tekrarlanabilir bir örnek sağlamak için ks! O Installation Wiki danışın, doğrudan çalışmıyorsa

install.packages('data.table', type = 'source', 
    repos = 'http://Rdatatable.github.io/data.table') 

: Sen ile data.table (1.10.5) mevcut gelişme sürümünü yüklemek gerekir.

bu sürümünü yüklemek edemiyoruz (yönetici haklarına veya sadece CRAN yükleyebileceğiniz), burada bir çözüm var: böcek setnames sadece old argüman mevcut olduğunda (ki bu durumda biraz paradoksal olduğunu ortaya - kullanımda sezgisel olarak düşünmeme rağmen - new olarak yorumlandı. çiftleri names(dt) yılında olduğundan, biz old argüman names(dt) kullanamaz

setnames(dt, seq_along(dt), c('a', 'b', 'c')) 
dt 
# a b c 
# 1: 1 2 2 
# 2: 2 3 3 

:

yüzden setnames hem old ve new argümanları kullandığınızdan emin olun sadece ihtiyaç Bunu aşmanın oldcharacter olduğunda ve biz yani yapar a ilk NA veya ikinci aittir (1-1 old ve new adlarına uyacak şekilde gerekiyor? aynı sorun (names(dt) başlatmaya c('a', 'a', 'b') olsaydı i ortaya çıkacaktır. e, bu ayrı bir konu). Bunu aşmak için isimler yerine pozisyonları belirleriz.

İlgili konular