2010-09-30 17 views
10

düzeninin değiştirilmesi, varsayılan olarak efsane şöyle görünür:ggplot2: Şu anda efsane

Legend Title 
x-1 
y-2 
z-3 

Ama şöyle bir şey görünmesi mümkün mü?

Legend Title 
x-1 y-2 z-3 
+0

(guide_legends_box yatay) olup elemanların birden fazla gösterge kutuları, hizalanmasını belirler Kutu. Birden fazla gösterge kutusu ile + opts (legend.position = "top") seçeneğini deneyin, örneğin, qplot (mpg, wt, data = mtcars, renk = silindir, boyut = factor (am)) + opts (legend.position = "top"). – kohske

+0

ve efsane kutularının içindeki öğeyi yatay olarak hizalamak isterseniz, muhtemelen build_legend() öğesini yeniden yazmanız gerekir. – kohske

cevap

11

ve işte bir saldırıdır. olsa hatalar olabilir:

build_legend <- function(name, mapping, layers, default_mapping, theme) { 
  legend_data <- plyr::llply(layers, build_legend_data, mapping, default_mapping) 

  # determine if the elements are aligned horizontally or vertically 
  horiz<-(!is.null(theme$legend.align) && theme$legend.align=="horizontal") 

  # Calculate sizes for keys - mainly for v. large points and lines 
  size_mat <- do.call("cbind", plyr::llply(legend_data, "[[", "size")) 
  if (is.null(size_mat)) { 
  key_sizes <- rep(0, nrow(mapping)) 
  } else { 
  key_sizes <- apply(size_mat, 1, max) 
  } 

  title <- theme_render(
  theme, "legend.title", 
  name, x = 0, y = 0.5 
) 

       # Compute heights and widths of legend table 
  nkeys <- nrow(mapping) 
  hgap <- vgap <- unit(0.3, "lines") 

  numeric_labels <- all(sapply(mapping$.label, is.language)) || suppressWarnings(all(!is.na(sapply(mapping$.label, "as.numeric")))) 
  hpos <- numeric_labels * 1 

  labels <- lapply(mapping$.label, function(label) { 
  theme_render(theme, "legend.text", label, hjust = hpos, x = hpos, y = 0.5) 
  }) 

  # align horizontally 
  if(!horiz){ 
  label_width <- do.call("max", lapply(labels, grobWidth)) 
  label_width <- convertWidth(label_width, "cm") 
  label_heights <- do.call("unit.c", lapply(labels, grobHeight)) 
  label_heights <- convertHeight(label_heights, "cm") 

  width <- max(unlist(plyr::llply(legend_data, "[[", "size")), 0) 
  key_width <- max(theme$legend.key.size, unit(width, "mm")) 

  widths <- unit.c(
    hgap, key_width, 
    hgap, label_width, 
    max(
     unit(1, "grobwidth", title) - key_width - label_width, 
     hgap 
     ) 
    ) 
  widths <- convertWidth(widths, "cm") 

  heights <- unit.c(
     vgap, 
     unit(1, "grobheight", title), 
     vgap, 
     unit.pmax(
      theme$legend.key.size, 
      label_heights, 
      unit(key_sizes, "mm") 
      ), 
     vgap 
    ) 
  heights <- convertHeight(heights, "cm") 

  }else{ 
  label_width <- do.call("unit.c", lapply(labels, grobWidth)) 
  label_width <- convertWidth(label_width, "cm") 
  label_heights <- do.call("max", lapply(labels, grobHeight)) 
  label_heights <- convertHeight(label_heights, "cm") 

  height <- max(unlist(plyr::llply(legend_data, "[[", "size")), 0) 
  key_heights <- max(theme$legend.key.size, unit(height, "mm")) 

  key_width <- unit.pmax(theme$legend.key.size, unit(key_sizes, "mm")) 
  # width of (key gap label gap) x nkeys 
  kglg_width<-do.call("unit.c",lapply(1:length(key_width), function(i)unit.c(key_width[i], hgap, label_width[i], hgap))) 
  widths <- unit.c(
     hgap, 
     kglg_width, 
     max(
     unit(0,"lines"), 
     unit.c(unit(1, "grobwidth", title) - (sum(kglg_width) - hgap)) 
     ) 
    ) 
  widths <- convertWidth(widths, "cm") 

  heights <- unit.c(
     vgap, 
     unit(1, "grobheight", title), 
     vgap, 
     max(
     theme$legend.key.size, 
     label_heights, 
     key_heights 
     ), 
     vgap 
     ) 
  heights <- convertHeight(heights, "cm") 

  } 

  # Layout the legend table 
  legend.layout <- grid.layout(
  length(heights), length(widths), 
  widths = widths, heights = heights, 
  just = c("left", "centre") 
) 

  fg <- ggname("legend", frameGrob(layout = legend.layout)) 
  fg <- placeGrob(fg, theme_render(theme, "legend.background")) 

  fg <- placeGrob(fg, title, col = 2:(length(widths)-1), row = 2) 
  for (i in 1:nkeys) { 

  if(!horiz){ 
   fg <- placeGrob(fg, theme_render(theme, "legend.key"), col = 2, row = i+3) 
  }else{ 
   fg <- placeGrob(fg, theme_render(theme, "legend.key"), col = 1+(i*4)-3, row = 4) 
  } 

  for(j in seq_along(layers)) { 
   if (!is.null(legend_data[[j]])) { 
   legend_geom <- Geom$find(layers[[j]]$geom$guide_geom()) 
   key <- legend_geom$draw_legend(legend_data[[j]][i, ], 
   c(layers[[j]]$geom_params, layers[[j]]$stat_params)) 
   if(!horiz){ 
   fg <- placeGrob(fg, ggname("key", key), col = 2, row = i+3) 
   }else{ 
   fg <- placeGrob(fg, ggname("key", key), col = 1+(i*4)-3, row = 4) 
   } 
   } 
  } 
  label <- theme_render(
   theme, "legend.text", 
   mapping$.label[[i]], hjust = hpos, 
   x = hpos, y = 0.5 
  ) 
  if(!horiz){ 
   fg <- placeGrob(fg, label, col = 4, row = i+3) 
  }else{ 
   fg <- placeGrob(fg, label, col = 1+(i*4)-1, row = 4) 
  } 
  } 
  fg 
} 

assignInNamespace("build_legend", build_legend, "ggplot2") 

# test and usage 
# specify by opts(legend.align="horizontal") 
p1<-qplot(mpg, wt, data=mtcars, colour=cyl)+opts(legend.align="horizontal",legend.position="bottom") 
p2<-qplot(mpg, wt, data=mtcars, colour=cyl) 
+0

Tam olarak nasıl olmasını beklerim. Teşekkür ederim! –

+0

siz efendim, bir beyefendi ve bir bilgin. bunun için teşekkür ederim. – fabians

+0

Harika düzeltme - açıkça ggplot2 etrafında yolunuzu biliyorsunuz! Uzmanlığınızı geri kalanıyla paylaşmak için çok cömert. – Aaron

1

"horizontal" seçeneğiyle guide_legends_box gibi bir şey var, ancak çalışmasını alamıyorum.

> d <- qplot(carat, price, data=dsamp, colour=clarity) + 
+ scale_color_hue("clarity") + 
+ guide_legends_box("clarity",horizontal=T) 

verir:

Hata ölçekler $ legend_desc içinde: $ operatörü atom vektörler

için geçersiz Belki de yanlış burada neler olduğunu biliyoruz. Şahsen belgede sözü edilen işlevselliğin bir kısmının henüz uygulanmadığını düşünüyorum.

+0

Göstergeyi oluşturan işleve bakın. Yatay olmak yanlış yapmak gibi görünüyor. –

+0

Ggplot2 geliştiricilerine zaten sordun mu? Aslında, varsayılan değer yanlıştır, ancak sorun, arsa nesnesi içindeki ölçek nesnesidir, boş olan (d ölçeklerini deneyin, temelde hiçbir şey vermez). –

21

Günümüzde sadece legend.direction = "yatay" kullanabilirsiniz. Örneğin:

son ggplot2, opts theme() lehine kaldırıldı
qplot(carat, price, data=diamonds, colour=color) + opts(legend.position="top", legend.direction="horizontal") 
+0

Büyük olasılıkla Koshke'nin ggplot2 için son birkaç yama üzerindeki geliştirme çalışmaları nedeniyle! :) Bunu işaret ettiğin için teşekkürler ve Bay Takahashi'ye ggplot'a yuvarladıkları için teşekkürler! Takahahi, –

+0

Düzeltme, Dr. Takahashi. –

2

:

qplot(carat, price, data=diamonds, colour=color) + 
  theme(legend.position="top", legend.direction="horizontal") 
İlgili konular